build a site

Biblioteka Miejska w Szczyrku

- regulamin

§ 1
1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
a) okazać dowód osobisty,
b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
7. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia.

§ 2
1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
a) jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem (kaucja zryczałtowana w wysokości 20 zł),
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki).
2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować bibliotekę co najmniej na 3 dni przed terminem wycofania.
3. Po upływie roku od zaprzestania z wypożyczalni, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody budżetu państwa.

§ 3
1. Wypożyczyć można jednorazowo 3 woluminy, w tym 2 woluminy z działu beletrystyki.
2. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni.
3. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
5. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
6. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników na podstawie karty zamówienia.
7. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informacje, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego książka. Na prośbę czytelników biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
8. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
9. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych tylko za zgodą tych czytelników.
10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
§ 4
1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 5
1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenie należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, Na sumy wpłacone z tytuły zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
3. Czytelnik może, za zgodą kierownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną do biblioteki.
§ 6
1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w § 3 ust. 2 i 3 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 5 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu.
2. Wysokość opłaty za przetrzymywanie książki nie może przekraczać 50 zł.
3. Za wysłanie upomnienia biblioteka pobiera 2,50 zł.
4. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty oraz koszty ewentualnego delegowania inkasenta.
5. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
6. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek.
§ 7
1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skargi wniosków.
§ 8
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach, zostać na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
2. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.
3. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Burmistrza Miasta Szczyrk .
§ 9
1. Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki, do którego mogą należeć wszyscy czytelnicy, stosujący się do regulaminu Koła.

"...Wszystkie burze, które nas spotykają, są oznaką, że wkrótce się wypogodzi i sprawy nasze dobrze się ułożą. Bo nie może to być, aby zło i dobro były czymś stałym, a stąd wynika, że gdy zło już trwało długo, dobro jest niedalekie..."

Przygody Don Kichota

Miguel de Cervantes y Saavedra

aktualności | katalog książek | godziny otwarcia | regulamin | RODO | kontakt

 © Copyright (c) Biblioteka Publiczna w Szczyrku 2020 | szablon mobirise.com | Realizacja i redakcja: IT Szczyrk