free html site templates

Biblioteka Miejska w Szczyrku

- klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk,
NIP: 547-00-87-774, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod-mokpi@szczyrk.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej Administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z miejskim Ośrodkiem Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawi do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawi do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Miejskim Ośrodku Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

"...Wszystkie burze, które nas spotykają, są oznaką, że wkrótce się wypogodzi i sprawy nasze dobrze się ułożą. Bo nie może to być, aby zło i dobro były czymś stałym, a stąd wynika, że gdy zło już trwało długo, dobro jest niedalekie..."

Przygody Don Kichota

Miguel de Cervantes y Saavedra

aktualności | katalog książek | godziny otwarcia | regulamin | RODO | kontakt

 © Copyright (c) Biblioteka Publiczna w Szczyrku 2020 | szablon mobirise.com | Realizacja i redakcja: IT Szczyrk